توضیحات تکمیلی او دی پی

شامل سر فصل های زیر :

  1. پیشرفت در یک بازار رقابتی نیازمند بهبود مستمر مهارتهای کسب و کار است
  2. تعمیرگاه شما به عنوان عضوی از یک شبکه زنجیره ای خدمات تعمیرگاهی ملی
  3. با عضویت در شبکه زنجیره ای تعمیرگاهی ODP میتوانید برای بهبود کسب و کار خود روی عوامل زیر حساب کنید